تا اینجا اومدی یک فال هم بگیر

فال حافظ بگیرید فال واقعی خاطره از حافظ بنویس

وجود نازک – تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد – غزل ۱۰۶ – ۱۵۲

۱۵۲- وجود نازک

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد     وجود نازکت آزرده گزند مباد
سلامت همه آفاق درسلامت تست به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
درین چمن چو درآید خزان به یغمایی   رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
درآن بساط که حسن تو جلوه آغازد     مجال طعنه بدبین و بد پسند مباد
کمال صورت و معنی زامن و صحت تست     که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
هرآنکه روی چو ماهت به چشم بد بیند       برآتش تو بجز جان او سپند مباد
شفا زگفته شکر فشان حافظ جوی   که حاجتت به علاج گلا و قند مباد

:: ::

توضیحات :
ناز طبیبان( بی اعتنایی و غرور پزشکان ۹ آزرده گزند ( زنج و درد و آسیب ) آفاق ( جمع افق = تمام گیتی = مردم جهان ) عرضه ( بیمار ی) یغمایی ( تاراج ۹ سرو سهی ( قامت محبوب ) بساط ( پهنه ) دژم ( خشمگین – اندوهناک – افسرده ) سپند ( اسپند ) حاجت ( نیاز )
نتیجه تفال :
۱-   خواجه در بیت سوم و چهارم به ترتیب فرماید : ( چون پاییز دراین گلستان به تارج روی آورد راه او به سوی سرو افراشته بالای تو بسته باد ) ۰ درآن پهنه که زیبایی تو به نمایش و جلوه گری پردازد آن را که از بد سرشتی چشم زیبا پسند ندارد و خو ب به دیده اش بد و بد هم خوب می نمای فرصت عیب جویی و سرزنش مباد ) ا زاین دو معنی خود استنباط کن
۲-   درباره این نیت خیلی فرک می کنی و به یاد او هستی و ارزو درای که همیشه سالم و نتدرست باشد به شما اطمینان می دهم که حالش حتماً بهبود می یابد و اوضاعش بسیا رخوب خواهد شد و درکارهایت موفق خواهی شد پس جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد و ترددی شما کاملاً بیهوده است حتماً بر اعصاب خود مسلط شوید
۳-   چند روزی ناراحتی و نگرانی دارید به زودی برطرف می شود تا یکهفته دیگر خبرهای خوشی دریافت م یکنی مسافر می آید وهدیه ای به شما اهدا خواهد شد مقام و شغلی درپیش دارید که بهار آفرین است
۴-   به شما توصیه می کنم که به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعایی کنید و گلاب و نسترن عامل بهبودی بیمار خواهد بود
۵-   او به شما بد کرد ولی دراختیار خودش نبود اکنون بسیار پشیمان م یباشد جنابعالی هم سخت نگیرید و باب سخن را بگشایید به قول اسپنسر هدف بزرگ تحصیل دانایی نیست بلکه عمل می باشد
۶-   تا پانزده روز دیگر خبری دریافت می کنید که هیجان انگیز می باشد و بدانید پدرو مادر ازمشا توقع دارند به آنها توجه کنید
۷-   سخت گیری بی جهت نداشته باشید چون تردید عامل شکست میباشد با تسلط براعصاب و مشورت یا یکی از آشنایان اقدام کنید که مسایل همگی حل و آیان خواهد شد
۸-   از بگو و مگو کارها اصلاح نشده ونمی شود بلکه با صبر و شکیبایی امورزندگی بسیار بهتر نظم می یابد پس شما بر اعصاب خود مسلط باشید که زمان به نفع شماخواهد شد
۹-   رنگ قرمز ملایم : طبیعت ذاتی شما را استوارتر خواهد کرد و خلاقیت شمار ار آشکار می کند و خوش مشربی و متکی به نفس بودن جنابعالی را تقویت خواهد کرد

کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :
شرح غزل :
معانی لغات غزل (۱۰۶)
نازطبیبان: بی‌اعتنایی و تکبر پزشکان.
وجود: جسم، پیکر.
نازک: ظریف، لطیف، نازنین.
عارضه: حادثه، آسیب، درد و کسالت.
آفاق: جمع افق، کرانه‌ها، مجازاً به معنای همه جهان.
کمال: کامل، تمام.
صورت و معنا: ظاهر وباطن.
یمن: نیکبختی، خجستگی، مبارکی، برکت.
صحت: سلامتی.
دژم: گرفته و درهم، غمگین و اندوهناک.
نژند: پریشان، غصه‌دار، افسرده.
یغمایی: تاراج‌گر، یغماگری.
سروسهی: سرو راست قامت.
بساط: زمین پهناور و هموار و فراخ، گستردنیها مانند فرش و لوازم، مجازاً به معنای مجلس آراسته و فراهم شده.
سپند: اسفند، تخم گیاهی که برای دفع چشم زخم در آتش می‌ریزند و به هنگام سوختن صدا می‌کند.
شفا: تندرستی و بهبود از مرض، بهبودی، درزبان فارسی با فتح شین گفته می‌شود.
که جاجتت: تا تو را حاجت، تا اینکه تو را نیاز.
معانی ابیات غزل (۱۰۶)
(۱) خدا کند که تنت به ناز و ادای طبیبان محتاج نشود و جسم لطیفت از صدمه و گزند آزرده نشود.
(۲) تندرستی همه جهانیان وابسته به سلامتی توست. خدا کند وجود تو با هیچ عارضه‌یی رنجور نشود.
(۳) از برکت تندرستی توست که همه ظاهر و باطن و صورت و معنا به سرحدکمال می‌رسند. آرزومندم که چهره ظاهریت اندوهناک و ضمیر باطنت افسرده نباشد.
(۴) امیدوارم به هنگامی که خزان تاراجگر به این چمن (و سرزمین) می‌رسد گذارش به (آن) سرو خوش قد و قامت نیفتد.
(۵) درآن پهنه مجلس که روی زیبای تو جلوه‌گری کند خدا کند که آدم‌بدبین و مشکل پسند فرصت بد زبانی نیابد.
(۶) هرکس که روی چون ماه تو را با چشم بد بنگرد، تنها جان او باشد که پیوسته در آتش غم مانند اسفند بسوزد.
(۷) از سروده شیرین حافظ طلب تندرستی و بهبودی کن تا برای درمان نیاز به شربت قند و گلاب نداشته باشی.
شرح ابیات غزل (۱۰۶)
وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات
بحرغزل: مجتث مثمن مخبون مقصور
*
شاه‌شجاع مردی خوشگذاران، خوشخوراک و مشروبخوار بود و به همین سبب چاق و مبتلا به نقرس شده و اواخر عمر بیشتر اوقات از درد نقرس رنج می‌برد. این غزل در آن اوقات و در یکی از بحرانهای بیماری او سروده شده و از لحاظ انتخاب وزن و ردیف و تنوع مضامین متداول در احوالپرسی بیمار، بسیار چشمگیر است بطوریکه بیت مطلع آن ضرب‌المثل و بر زبان هر عیادت کننده جاری است. شاعر در بیت مقطع بسیار شیرین کاشته و برای بیمار نسخه‌یی از غزل شیرین خود تجویز می‌کند. مگر نه اینکه بیمار احتیاج به پزشک و درمان و دارو دارد تا شفا یابد؟ بدین سبب این دوست صمیمی شاه‌شجاع به مانند یک پزشک روحانی به منظور شفای بیمار نسخه‌یی از گفته شکرفشان خود تجویز می‌نماید.
***
شرح جلالی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جلالی
غزل به قلم علامه قزوینی :
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
جمال صورت و معنی ز امن صحت توست که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد
هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند بر آتش تو بجز جان او سپند مباد
شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد
غزل به قلم شاملو : 
غزل به قلم الهی قمشه ای :
غزل به قلم عطاری کرمانی :
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد       وجود نازکت آزرده گزند مباد
سلامت همه آفاق درسلامت تست    به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
درین چمن چو درآید خزان به یغمایی   رهش به سرو سهی قامت بلند مباد
درآن بساط که حسن تو جلوه آغازد       مجال طعنه بدبین و بد پسند مباد
کمال صورت و معنی زامن و صحت تست     که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد
هرآنکه روی چو ماهت به چشم بد بیند       برآتش تو بجز جان او سپند مباد
شفا زگفته شکر فشان حافظ جوی      که حاجتت به علاج گلا و قند مباد
غزل را بشنوید :
کلیپ های مرتبت با غزل :
برچسب ها

۵ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن