تا اینجا اومدی یک فال هم بگیر

فال حافظ بگیرید فال واقعی خاطره از حافظ بنویس

ناله شبهای بیداران – صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است – غزل ۴۳

۸۷- ناله شبهای بیداران

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است وقت گل خوش باد کز وی وقت می خواران خوش است
ازصبا هردم مشام جان ما خوش می شود       آری آری طیب انفاس هواداران خوش است
ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد ناله کن بلبل کهگلبانگ دل افکاران خوش است
مرغ شب خوان را بشارت باد کاندر راه عشق       دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است
نیست در بازار عالم خوشدلی و رزانکه هست       شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش است
از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش   کانرد این دیرکهن کار سبکباران خوش است
حافظ ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست   تا نپنداری که احول جهانداران خوش است

:: ::

 توضیحات :
مشام جان ( بوییدن لذت آور ) طیب (پاکی ) نا گشوده گل نقاب ( غنچه گل + گل نشکفته ) شیوه زندی (طریق وارستگارن ) دل افگاران ( عاشقان ) عیاران (مردان خدا ) رحلت ( وچ کردن ) بشارت ( مژده ) سوسن ( گل ) سبکباران( عاشقان ) معنی بیت ۱( صحن باغ صفا می بخشد و شور اگیز است و هم نشینی با دوستان لذت آور است روزگار گل خوش باد که از لطف آن ایام باده نوشی خوش است ) معنی بیت ۲( از باد صبا هر لحظه مشام جان ما معطر می شود اری آری بوی خوش نفسهای هوناداری به صبا بی نهایت خوب است چون او نیز هوادار دوست است ) معنی بیت ۴( بلبل خوش آواز را مژده دهید ه در راه مهر و محبت وقت معشوقباناله عاشقان شب بیدار خوش می باشد ) معنی بیت ۶( گل سوسن آزاده به گوشم گفت دراین دنیای کهن و قدیمی کار عاشقان و مردان حق بهتر است
نتیجه تفال :
۱-   برشما مبارک باد این پیروزی پس از اندوهی که مدتی گرفتار آن بودی و از درون رنج می بردی بالاخره ازاین پس به لطف پروردگار ناراحتی ها به خوشی و شادی پایان خواهد یافت و از چنان اوضاعی برخوردار می شوید که همه انگشت به دندان می مانند
۲-   از احساس عمیقی برخورداری بطوری که حس ششم شما چنان قدرتی دارد که هر پیش آمدی را پیش بینی می کند اما متاسفانه قدرت تردید و وسواس شما میدان حرکت را به این حس نمی دهد لطفاً سعی کن تردیدها و وسواس ها را از دل پاک کنی
۳-   خواجه در بیت آخر به شما می فرماید ( ای حافظ راه رسیدن به شادی و خرسندی قناعت و ترک دنیا می باشد زنهار گمان نکنی که حال واحوال ثروتمندان و قدرتمندان خوبست ) عزیزم به شما نصیحت میکند که زندگی شما بسیار مرتب و منظم است بطوریکه دیگران غبطه شما را می خورند پس خود را به دست هوس های زندگی مده و قدر آنچه را که داری بدان و گول و فریب ظاهر سازان را مخور که آنها بر اوضاع و احوال شما حسادت می ورزند و قصد تخریب دارند
۴-   زیاد به خود و دیگران سخت مگیر و از محبت اطرافیان که صادقانه نسبت به شما عشق می ورزند بهره مند شو اگر چه صداقت و بی غل و غشی درزندگی بسیار عالی و پسندیده می باشد ولی باید متوجه دیگران نیز بود
۵-   مسافر می آید و شما را ازناراحتی بیرون می آورد خرید و فروش نافع و سودمند می باشد قرض ادا می شود خرید مورد نظر انجام میگیرد معامله سود آور است ازدواج  حتمی است ولی برای طلاق راهی طولانی دارد در امور علمی نیاز به دقت و تلاش بیشتر می باشد زیرا عده زیادی رقیب در راه اند
۶-   به زودی با شخصی ملاقات خواهید کرد که بسیار سودمند خواهد بود و از نظریات او بهره خواهید گرفت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید کسی که برای گرفتن وام یا تقاضایی نزد مسلمانی برود و او درحالیکه می تواند خواسته اش را انجام بدهد اما این کار را نمی کند خداوند نسیم بهشت را بر وی حرام خواهد نمود.

کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :
شرح غزل :
معانی لغات غزل
صحن: پهنه، عرصه، ساحت، فضا.
صحن بستان: ساحت باغ.
ذوق بخش: لذت بخش‌، نشاط‌آور.
صحبت یاران: هم نشینی دوستان، معاشرت با یاران.
خوش: دلکش، نشاط‌انگیز، خوب
وقت: زمان، موسم، فصل.
وقت گل: فصل گل، وقت گل خوش باد: بهاران خوش باد.
وقت می‌خواران: زمان و فرجه‌یی که می‌خوران در آن به می‌خواری مشغولند.
مشام: حس شامه، بینی.
آری: شبه جمله و با تکرار آن تأکید را می‌رساند.
طیب: بوی خوش.
طیب انفاس: بوی خوش نفس‌ها.
هواداران: طرفداران، دارندگان حال و هوا، حاملان بوی یار که اشاره به نسیم است.
نقاب: پرده و پارچه نازکی که جلوی صورت آویزان کنند.
رحلت: طی مرحله، کنایه از کوچ کردن و یا از این دنیا به آن دنیا رفتن.
گلبانگ: آواز ملایم و خوش، آوازی که صوفیان به هنگام روشن کردن چراغ با هم می‌خواندند.
دل‌افگاران: آزرده خاطران، اندوه‌دلان، پریشان حالان.
مرغ شب‌خوان: مرغ سحر، کنایه از بلبل.
ناله شبهای بیداران: آواز دل از دست دادگان در دل شب.
رندی: بی‌قیدی، لاابالی، زرنگی.
خوشباشی: این الوقت بودن، دم خوش به ناخوش ندادن.
عیاران: جوانمردان و لوطیان قلدر و درستکار و خوش قول و حامی ضعفا و دشمن اقویا، چالاکان.
سوسن آزاد: نام گلی که دارای ده میله در وسط بوده و به ده زبان مشهور است.
دیر کهن: دنیای کهنه و قدیم.
سبکباران: فارغ‌البالان، آزادگان تهی دست، دست کشیدگان از تعلقات دنیوی.
معانی ابیات غزل (۴۳)
(۱) عرصه و فضای باغ دلکش و گردهمایی دوستان نشاط‌آفرین است. گل خوشوقت و فصل بهار خوش و خرم باشد که به برکت آنها به می‌خواران خوش می‌گذرد.
(۲) شامه ما از بوی خوشی که باد صبا همراه دارد نشاط‌انگیز می‌شود. آری مصاحبت هواداران و خوش نفسی یاران همدل، سبب شادی و خوشی است.
(۳) هنوز گل باز نشده پژمرده شد و زمانش فرا رسید. ای بلبل بنال که که ناله پریشان حالان، حال و هوایی دارد.
(۴) الف: بلبل سحری را بشارت باد که در اثر آوای حزین شبانه دل بیداری چون او، به عاشقان دلداده حالت خوشی دست می‌دهد.
ب: به عارف شب زنده‌دار بشارت باد که دوست، راز و نیاز و شب زنده‌داری عاشقان خود را دوست می‌دارد.
(۵) در این آشفته بازار دنیا خوشدلی به هم نمی‌رسد و اگر هم باشد در شیوه زندگی رندان و خوشگذرانی عیاران و جوانمردی لوطیان توان یافت.
(۶) این پیام از زبان سوسن آزاده به گوش دلم رسید که در این دو روزه حیات نحوه زندگانی سبکباران و آزادگان بهترین را و رسم است.
(۷) ای حافظ ترک علائق دنیوی سبب خوشدلی وبهزیستی است. مپندار که به دنیاداران و دلبستگان به آن خوش می‌گذرد.
شرح ابیات غزل (۴۳)
وزن غزل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
بحر غزل: رمل مثمن مقصور
*
این غزل پس از قتل شاه شیخ ابواسحاق و درحالت سرخوردگی و زمانی که حافظ از این رویداد کاملاً افسرده حال بوده است سروده شده و برای گریز از انده به می پیناه برده و جز گردهمایی با دوستان یکرنگ راه دیگری نداشته است.
شاعر پس ازتعریف از مصاحبت با دوستان یکدل در بیت سوم به یاد شاه شیخ ابواسحاق می‌افتد و می‌گوید که اینگل هنوز نشکفته بود که پرپر شد و جای ناله و فریاد است. دقت در مضمون بیت اول و دوم که تعریف از فصل مناسب گل وبهاران و می‌نوشی به همراه یاران و خوش‌نفسی هواداران است و اینکه بلافاصله به مرگ گل ناشکفته می‌رسد و این دوگانگی مضمون‌ها اقوی دلیلی است که در فرجه کوتاه غزل شاعر نخست از دل خرابی خود و چاره آن که باده‌نوشی با دوستان بعنوان مطلع و شروع غزل سخن می‌گوید و بیت سوم مطلبی را که خاطر او را می‌آزرده به صورت ایهام بازگو می‌کند آنگاه در ابیات بعدی تحت تأثیر نومیدی که به او دست داده از ناله شب زنده‌داران و نبودن خوشی در این جهان و تعریف شیوه زندگی عیاران و نحوه رفتار سبکباران سخن می‌گوید و در بیت مقطع کنایه به امیر مبارز‌الدین زده و می‌گوید احوال این جهانداران در واقع از آنان که از علائق دنیا دل گسسته‌اند بدتر است.
شرح جلالی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جلالیان
غزل به قلم علامه قزوینی :
صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است
از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود
آری آری طیب انفاس هواداران خوش است
ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد
ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است
مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق
دوست را با ناله شب‌های بیداران خوش است
نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست
شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است
از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش
کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست
تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است
غزل به قلم شاملو : 
غزل به قلم الهی قمشه ای :
غزل به قلم عطاری کرمانی :
صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است  وقت گل خوش باد کز وی وقت می خواران خوش است
ازصبا هردم مشام جان ما خوش می شود       آری آری طیب انفاس هواداران خوش است
ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد  ناله کن بلبل کهگلبانگ دل افکاران خوش است
مرغ شب خوان را بشارت باد کاندر راه عشق       دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است
نیست در بازار عالم خوشدلی و رزانکه هست       شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش است
از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش   کانرد این دیرکهن کار سبکباران خوش است
حافظ ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست   تا نپنداری که احول جهانداران خوش است
غزل را بشنوید :
کلیپ های مرتبت با غزل :
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن