تا اینجا اومدی یک فال هم بگیر

فال حافظ بگیرید فال واقعی خاطره از حافظ بنویس

خاک کوی دوست – من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم – غزل ۳۵۳ – ۴۳۰

۴۳۰ – خاک کوی دوست

من ترک عشق وشاهد و ساغر نمی کنم   صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور     با خاک کویدوست برابر نمی کنم
هرگز نمی شود زسر خود خبر مرا   تا در میان میکده سر بر نمی کنم
ناصح به طنز گفن حرام است می مخور   گفتم به چشم و گوش به هرخز نمی کنم
شیخم به طیره گفت که رو ترک عشق کن       محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
این تقوی ام تمام که با شاهدان شهر       نا زو کرشمه برسر منبر نمی کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است   من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
توضیحات :
شاهد ( زیاروی )‌ساعر ( می ) سایه طوبی (سایه درخت وبی در منتهای آسمان ۹ قصر حور ( قصر های بهشتی فرشتگان ) خاککوی ( غبار آتسان یار ) مفهوم بیت ۲( هیچ چیز در چشم عاشق صادق جز عشق یار ارزشی ندراد ) تلقین ( تعلیم ) اهل نظر ( صاحب نظر معرفت ) مفهوم بیت ۳( تعلیم عاشقان با رمز و اشاره است ) ناصح ( نصیحت کنند ه ) طنز ( شوخی – مزاح ) سیره ( خشم عصبانیت ) محتاج ( احتیاج ) جنگ ( جدال دعوا ) برادر نمی کنم ( ای برادر این حرف را بمن مگو کهعمل نمی کنم وترک عشق نخواهم کرد) تقوای ام ( تقوی و پرهیزکاری ) تمام ( کافی است کفایت م یکند ) معنی بیت ۷( این پرهیزگاری برای من بسنده و کافی است که اهل تزویز و ریا نمی باشم زیرا با دلبران وزیبارویان شهر بر بالی منیر ناز و کرشمه نمی کنم ) معنی بیت ۸( ای حافظ آتسان پی مغان جای سعادت وکامیابی است پس من خاک بوسی این درگاه راترک نمی کنم )
نتیجه تفال :
۱-   از اینکه به خانواده خود نهایت علاقه را دارید و در تماماحوال مراقب آنها می باشیدخداوندنیز د رعوض بهشماعنایتو توجه دارد بطوری که چندین بار شما را از ورطه هولناک رهایی بخشیده پس به این کار حتماً ادامهدهید که سعادت دنیاو آخرت را در پی دارد و برای شما بسیار مفید است
۲-   از اینکه حاضر نمی باشی از این نیت و راه و کاردست بردارید و تمام تلاشتان آنست که در این راه موفق شوید جای بسی خرسندی و خوشحای است اما باید از نصایح افراد با تجربه و استادان نیکو حتماً بهره مند شوید تا مسیر را اشتباهی طی نیکنید
۳-   موفقیت در چند قدمی شماست با دقت سرعت عمل وکوشش بیشتر حرکت کنید کامیابی در دستان او و شماست اندکی صبر و شکیبایی و توکل بر خداوند متعال و دعای پدر و مادر مشکل ار حل م یکند
۴-   مسافرت را فعلاً صلاح نمی دانم زیرا در آینده ای نزدیک مسافرتی مهم در پیش دارید
۵-   فرزندم موج التماس دریا به آسماناست پس دریاهای بزرگ موج های بزرگتر دراند
۶-   دیگران به زندگی شما حسادت می ورند مواظب باشید ضمناً همسر و فرزندانی لایقخواهید داشت واز زندگی نسبتاً خوبی برخوردار خواهید شد وبه مقامات بالا دست پیدا می کنید و زندگی شما چنان رونق می گیرد که همه را شیفته خود می سازید
۷-   به زودی تغییرات عمده و کلی د راوضاع حاصل م یشود بطوری که منافع شماتامین می گردد و او از اسب سرکش غرور پایین خواهد آمدو مطیع می گردد
کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :
شرح غزل :
معانی لغات غزل (۳۵۳)
شاهد : کنایه از صاحب جمال زیبا که نشانه قدرت خالق متعال است و در اصطلاح عرفا، تجلّی ذات حقّ مطلق است در لباس .
ساغر : پیاله شراب خوری، مقصود ساغر پر از باده است .
طوبیّ : درخت طوبی در بهشت .
قصر : کاخ، کاخ بهشتی .
حور : زن سیاه چشم بهشتی .
تلقین : بازگو کردن مطلبی برای یاد دادن، بحث درس و فهمانیدن به دیگران .
اهل نظر : اهل بصیرت، اهل دل، کسی که به خوبرویان نظر دارد .
اشارت : اشاره، و در اصطلاح عرفا خبر دادن از مراد است بدون عبارت و الفاظ .
کنایت : کنایه، سخن در پرده گفتن، سخن پوشیده و سر بسته گفتن .
طیره : خفّت ، خشم و غضب، آزردگی .
طعن : سرزنش .
تقویی : تقوا، پرهیزکاری .
شاهدان شهر : خوبرویان شهر .
ناز و کرشمه بر سر منبر : ادا و اطوار و لطیفه گویی واعظ به منظور جلب نظر زیبارویان مستمع .
جناب : درگاه، آستانه .
خاکبوسی : بوسیدن زمین از روی ادب .
معانی ابیات غزل (۳۵۳)
۱) من از عشق و جمال زیبا و پیاله شراب رو گردان نیستم صدبار از این کارها توبه کرده ام و دیگر توبه نمی کنم .
۲) در پیش من باغ بهشت و سایه درخت طوبی و کاخ حوریان بهشتی، ارزشِ خاکِ کوچهِ دوست را ندارد .
۳) شیوه فهمانیدن و تکرار مطلب کردن صاحب نظران و اهل بصیرت در یک اشاره خلاصه می شود . من هم اشاره یی کردم و دیگر تکرار نمی کنم .
۴) الف : تا به میخانه نروم هرگز از سر و عقل خود با خبر نمی شوم .
ب : وقتی از شعور و خرد خود باخبر می شوم که سری به میخانه بزنم .
۵) شیخ با تحکّم و تندی و تحقیر آمیز گفت که از عشقبازی دست بردار! احتیاجی به ستیزه و جدال نیست من از این کار دست بر نمی دارم.
۶) پیر می فروش آتشکده سخنانی می گوید که از نظر عقل قابل قبول است اگر سخنان محال و وارونه تو را باور نمی کنم مرا ببخش.
۷) همین اندازه پرهیزکاری برای من کافی است که (مانند تو) برای جلب نظر خوبرویان شهر، بر سر منبر ادا و اطوار در نمی آورم .
۸) حافظ درگاه پیر مغان جایگاه رسیدن به اقبال و نیکبختی است من از خاکبوسی این درگاه و فروتنی در برابر آن دست بر نمی دارم .
شرح ابیات غزل (۳۵۳)
وزن غزل : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
بحر غزل : مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف
*
پیش از این گفته شد که با تسلط امیرمبارز الدّین بر شیراز ستاره اقبال حافظ غروب کرد و حاکم جدید با اجرای دستورات شرع به مبارزه و مخالفت با آن ها که سر از اطاعت مأمورین آمر به معروف و ناهیان از منکر می پیچیدند برخاست. در این فرجه زمانی، از طرف آن ها که نان را به نرخ روز می خوردند به حافظ توصیه می شد که رعایت شئونات ظاهری و دستورات شرعی را نموده از مخالفت با حاکم جدید دست بردارد .
این غزل در پاسخ آن اشخاص و دوستان ناشناس سروده شده و آینه تمام نمای افکار و اندیشه های این شاعر شجاع است .
۱- در مطلع غزل حافظ می گوید من کسی نیستم که دست از دیدار شاهدان خوبرو و صرف شراب و عشق و عاشقی بردارم، من دیگر توبه نمی کنم .
۲- در بیت دوم شاعر اشاره به وعده و وعیدهای وعّاظ بر سر منابر دارد که به آن ها که دست از خوشگذرانی و معاشرت با زیبارویان بردارند به آن ها وعده باغ بهشت و حوریه های سیاه چشم بهشتی را در زیر سایه درخت طوبی می دادند و می گوید من همه این وعده های نسیه را با خاک کوی محبوبم در این دنیا عوض نمی کنم .
۳- شاعر پس از صراحت لهجه یی که در بیت بالا به خرج می دهد می گوید آنچه گفتم کنایه و اشاره یی بیش نیست و اگر کسی اهل بصیرت و فهم باشد، همین اشاره او کافی است و این موضوعی نیست که مثل دروس مدرسه تلقین و تکرار شده و درباره آن بشود حرف زیاد زد . اَلعاقِلُ یَکفیهُ الاشارَه .
۴- در این بیت شاعر می خواهد چنین تفهیم کند که شعور و خرد او هنگامی به اوج خود می رسد که از باده گلرنگ سرمست و شاداب شده باشد و در آن حال است که بهتر از همیشه فکر می کند .
۵- شاعر در این بیت صحبت از شیـخ و طعنه و ترک عاشـقی به میان می آورد و این اشارتی است بـه حرف های کنایه امیر مبارزالدین بر سر منبر و در یک روز جمعه که حافظ نیز در پای منبر حضور داشت و قبلاً گفتیم که حافظ با شنیدن حرف های کنایه آمیز امیر مبارزالدّین دیگر در نماز جمعه به امامت او حاضر نشد .
۶- شاعــر پس از اظــهار مخـالفت صریح خود، پیر مغان را به رخ شیخ می کشد و می گوید حرف های او به دل می نشیند و مرا معذور دار اگر به سخنان تو گوش نمی دهم .
۷- آنگاه در بیت هفتم با کمال شهامت و شجاعت امیر مبارزالدّین را آنطور که در باطن هست معرّفی می کند و می گوید اینقدر دَم از تقوی نزن . این مقدار تقوی برای من بس است که هیچ وقت بر سر منبر وعظ و خطابه با ادا و اطوار و حرف های کنایه دار برای جلب نظر خوبرویان شهر از جاده عفاف خارج نمی شوم و این حمله مستقیم و صریحی است به مردی سفّاک و بی رحم که بر شهر شیراز مسلّط شده و اختیار جان و مال همه مردم در دست او بود و با اندکی دقت می توان معنای کلمات شجاعت و رشادت و مقاومت و استقامت را دریافت، صفاتی که نه پیش از آن و نه بعد از حافظ در شاعری دیگر ظهور و بروز نکرده است .
۸- بالاخره حافظ در مقطع کلام علی رغم دستورات حاکم محتسب می گوید من خاک در میخانه پیر مغان را می بوسم و دولت و عزّت واقعی را از آن درگاه تحصیل می کنم نه از پهلوی تو .
شرح جلالی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جلالی
غزل به قلم علامه قزوینی :
من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی‌کنم
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم
هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مرا تا در میان میکده سر بر نمی‌کنم
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم
این تقواام تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است من ترک خاک بوسی این در نمی‌کنم
غزل به قلم شاملو : 
غزل به قلم الهی قمشه ای :
غزل به قلم عطاری کرمانی :
من ترک عشق وشاهد و ساغر نمی کنم   صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور     با خاک کویدوست برابر نمی کنم
هرگز نمی شود زسر خود خبر مرا   تا در میان میکده سر بر نمی کنم
ناصح به طنز گفن حرام است می مخور   گفتم به چشم و گوش به هرخز نمی کنم
شیخم به طیره گفت که رو ترک عشق کن       محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم
این تقوی ام تمام که با شاهدان شهر       نا زو کرشمه برسر منبر نمی کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است   من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
غزل را بشنوید :
کلیپ های مرتبت با غزل :
برچسب ها

۷ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن